Αξιολογητική Διαδικασία

Η κατανόηση και ο εντοπισμός της σιτιστικής δυσκολίας  απαιτεί προσεκτική  εκτίμηση ενός συνόλου δεδομένων. Στην πραγματικότητα  εφτά διαφορετικά συστήματα χρησιμοποιούνται από το άτομο όταν σιτίζεται. Άρα η αξιολόγηση  εξετάζει, κάθε παιδί συνολικά και όχι μόνο το στόμα ή τη συμπεριφορά του.


Η αξιολογητική διαδικασία διαρκεί ενενήντα λεπτά. Τα εξήντα λεπτά αφιερώνονται αποκλειστικά στο παιδί και τα επόμενα τριάντα λεπτά είναι η ώρα συζήτησης με τους γονείς, ώστε να αναλυθούν τα κύρια ευρήματα και τα επόμενα κοινά βήματα.
Skip to content